spot_img

Doç.Dr.Kürşat Şahin Yıldırımer

Eş Seçiminde Toplum Etkisinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Community Influence on Spouse Selection

Doç.Dr.Kürşat Şahin Yıldırımer

St. Clements Üniversitesi Dekan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi

Öz

Kaynakların eş seçimi üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmalara istinaden, maddi kaynakların miktarının, bireyin eş seçimi ipuçlarında arasında “lüks” ve “ihtiyaçlar” seçiminin ön plana çıktığı görülmektedir. Zaman kaynaklarının miktarı da ipucu çeşitliliğini etkilemekle birlikte, uzun bir süre araştırmacılar ise sadece finansal kaynakların etkisine dikkat çekmektedirler. Zaman kaynaklarının rolünü görmezden gelmemek gerekse de bu genellikle göz ardı edilmektedir. Bu nedenle, bu makalemizde ve eş seçmeye dair diğer kriterlere, önem sıralamasına bakılmaksızın, daha dikkat çekecek öğelerin altı içilerek literatür taramasıyla bir araştırma niteliği sunmak istedik. Zamanın karar verme üzerindeki etkisine ilişkin ilgili araştırmalar, dersler çıkarmak ve eş seçimini karar verme perspektifinden incelemeyi önermektedir. Ek olarak belirtmek gerekirse, kaynakların eş seçimi üzerindeki etkisine ilişkin mevcut araştırmalar her ne kadar toplumun etkisi ile ilgili bilgi ve verileri değişik bakış açıları ile vermekte ise de daha çok sonuçlara odaklanmakta ve süreci incelemeyi ihmal etmektedir. Bu nedenle, ilgili teorilere dayanarak, bu makale, eş seçimi kararları, cinsiyet farklılıkları ve aktör-partner etkisi üzerindeki kaynak mevcudiyetinin etki mekanizmasına ilişkin birkaç teorik varsayımda bulunmaktadır. Eş seçimi, insan toplumunun sürekli gelişiminde önemli bir bağlantı ve karmaşık bir karar verme problemidir (Svenson, 1996; Candolin, 2003; Li ve diğerleri, 2016d). Eş seçimi, bireylerin eş seçiminde sadece ipucu tercihlerini değil, aynı zamanda bireylerin eş seçiminde kullandıkları yöntemleri de içermektedir (Liu ve diğerleri, 2011). Eş seçiminde önemli bir pazarlık kozu olarak kaynaklar, toplumun etkisi de dahil olmak üzere, karar verme sürecinde belirleyici bir rol oynamakla birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir (Buss, 1989; Yong ve Li, 2012; Li ve diğerleri, 2016a; Chen ve Yao, 2018; Tian ve diğerleri, 2019).

Anahtar Kelimeler: Eş Seçimi, Eş Seçiminde Toplum Etkisi, Evlilikte Toplum Etkisi, Eş Seçimi Sebep ve Sonuçları

Abstract

In accordance with the research on the effect of resources on the choice of spouses, it is seen that the amount of material resources came to the forefront of “luxury” and “needs” among the individual’s spouse selection tips. Although the amount of time sources also affects the diversity of clues, for a long time, researchers draw attention to the effect of financial resources only. Although we should not ignore the role of time sources, this is usually ignored. For this reason, in this article and other criteria for the selection of spouses, we wanted to provide a research quality with literature screening by drinking the elements that will attract more attention, regardless of the ranking of importance. Related research on the effect of time on decision -making proposes to learn courses and examine the spouse selection from the decision -making perspective. In addition, the existing research on the effect of resources on the choice of spouses gives the information and data about the effect of the society with different perspectives but focuses more on the results and neglects to examine the process. Therefore, based on relevant theories, this article makes several theoretical assumptions regarding the mechanism of action of the mechanism of action of the source existence on the actor-Partner effect on this article, spouse selection decisions, gender differences and actor-partner effect. The choice of spouse is an important connection in the continuous development of human society and a complex decision -making problem (Svenson, 1996; Candolin, 2003; li et al., 2016d). The choice of spouses includes not only tips preferences in the selection of individuals, but also the methods used by individuals in the selection of spouses (Liu et al., 2011). As an important bargaining trump card in the selection of spouses, resources have attracted the attention of many researchers by playing a decisive role in the decision -making process, including the influence of the society (Busss, 1989; Yong and Li, 2012; Li et al., 2016a; Chen and Yao, 2018; Tian et al., 2019).

Keywords: Spouse Selection, Society Effect in Spouse Selection, Society Effect in Marriage, Spouse Selection Reasons and Results

 1. Giriş

Kültür ve toplum, özellikle eş seçiminde bazı kriterleri belirlemektedir. Kültürün, gerçek cinsiyet oranı, değerler, eş değeri, estetik standartlar, eş seçim amacı ve kaynak edinme yeteneği gibi birçok başka faktör de eş ipuçlarına yönelik bireysel tercihleri ​​etkidiği ortadadır (Buss, 1989; Chang ve diğerleri, 2011; Durante). ve diğerleri, 2012; Dillon ve diğerleri, 2013). Modern toplumlarda eş seçimi üzerine yapılan araştırmaların çoğunun, gerçek cinsellik davranışını (örneğin, belirtilen tercihler, kişisel reklamlar) yansıtan veya yansıtmayan verilere dayanmakta olduğunu belirtmek gerekir. Bu da özet olarak şunları içermektedir;

 • daha yüksek sosyal statüye sahip erkeklerin (kadınların değil) daha fazla cinsel partneri edindiği bulunmuştur, bu da erkek statüsünün kadın seçiminde önemli bir kriter olduğunu düşündürür;
  • kadınların (erkeklerin değil) partner sayısı yaşla doğrusal olarak azalır, bu da dişi üreme potansiyelinin erkek seçiminde önemli bir kriter olduğunu düşündürür; ve
  • kadınlar (ama erkekler değil) evlilikte çözülme ve karışık cinsel ilişki arasında önemli bir ilişki sergilemektedir, bu da kadın cinsel ayrıcalığının erkek seçiminde önemli bir kriter olduğunu düşündürür.

Bu sonuçlar, davranışsal verilerden eş seçim mekanizmalarını anlamakla ilgili olarak tartışılmaktadır. Bireyler genellikle başkalarından öğrenir ve bireysel öğrenme yoluyla doğru davranışsal bilgi edinmenin maliyetleri olduğunda sosyal öğrenme mekanizmaları için seçim meydana gelebilir. Eş seçimleri ve tercihleri ​​açısından, bir bireyin potansiyel eşlerini bireysel deneme yanılma yoluyla olduğundan daha hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirmesine izin veriyorsa, başkalarının yargısını kullanmak faydalı olabilir. Gerçekten de, bireyler eşlerini kötü seçerlerse, kaçma, sadakatsizlik veya şiddet çok gerçek riskler doğurursa, potansiyel olarak çok büyük maliyetler vardır (Modern toplumlarda eş seçimi, Daniel Pérusse).

Ortaklık ya da ortak karar verme ve birçok unsuru birlikte kullanma statüsü, erkeğe karşı basit mevcudiyet ve tutum ifadelerinin yanı sıra, gözlenen modelin fiziksel özellikleri de tercihin sosyal aktarımında rol oynayabilir. Önceki araştırmalar, erkeklerin ve kadınların çekicilik yargılarında, aynı cinsiyetten çekici üyelerin bariz seçimlerinden etkilendiklerini göstermiştir. Sigall ve Landy, olumlu özelliklerin çekici olmayan kadınlardan ziyade çekici olanlarla eşleştirilmiş erkeklere daha sık atfedildiğini göstermek için gerçek bireyleri kullanmışlardır. Böyle bir fenomen, daha karmaşık bir eş seçimi kopyalama biçimi önermektedir. Bu sayede de kadınlar, erkeğin kendi çekiciliğini yargılamak için bir erkeğin elde edebileceği bir partnerin çekiciliğini değerlendirebilmektedir. Hayali bir eşle sunulan görüntüleri kullanan başka bir çalışma, hem erkeklerin hem de kadınların çekici bir eşle eşleştirilmiş bir yüzü, uzun süreli ancak kısa süreli olmayan bir ilişki için çekici olmayan bir eşle eşleştirilmiş bir yüze göre daha çekici bulduklarını göstermiştir. Diğer çalışmalar da erkeklerin çekiciliğini değerlendiren kadınlar için benzer bir etki göstermiştir. İnsanlarda uzun vadeli tercihlere özgü etkiler, sosyal bilgilerin, yalnızca fiziksel görünümden tespit edilmesi zor olabilecek kaynaklar veya zeka gibi bir hedefi uzun vadeli iyi bir ortak yapan fiziksel olmayan özellikleri çıkarmak için kullanıldığını göstermektedir (Little A.C., Burriss R.P., Jones B.C., Debruine L.M., Caldwell C.A. 2008. Evol. Hum. Beh. 29).

 • Çiftlerin Uzun Vadeli İlişkileri

Bugüne kadar, insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, sosyal öğrenmenin belirli hedef bireylerin algıları üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Başka bir deyişle, bu çalışmalar yalnızca belirli modellerin eşleştirilmiş bireysel hedeflerinin çekiciliğini nasıl artırdığını araştırmıştır. Bununla birlikte, özellikle çiftlerin uzun vadeli ilişkiler içinde kalabildiği insanlar, halihazırda birlikte olan bireylere ilgi duymanın bariz dezavantajlara sahiptir. İnsanlar kısa vadeli stratejiler peşinde koşmalarına rağmen, sosyal öğrenmenin insanlarda tercihler üzerindeki etkileri, kısa vadeli tercihlerden daha uzun vadeli tercihlere odaklanmış gibi görünmektedir. Bununla birlikte, eşten kaçma potansiyeli, sosyal öğrenicilerin diğer insanların seçimlerinden yararlanmalarına izin verecektir. Bireylerin seçilenlerin özelliklerini öğrenmeleri ve bu özellikleri diğer bireylerde çekici bulmaları şeklinde yapılan genelleme, bu soruna da çözüm getirmektedir. Genelleme, muhtemelen belirli özellikler için tercihlerin bir popülasyonda yayılmasında da önemli bir bileşendir. Bu nedenle, genelleme tercihlerde kültürler arası çeşitlilik yaratmada önemli olacaktır (Wade M. J., Pruett-Jones S. G. 1990, ABD 87).

Bir kültür içindeki anlaşma ve kültürler arasındaki farklılıklar, en azından kısmen, nüfustaki diğerlerinin seçimlerini inceleyerek çekiciliği öğrenmenin sonucu durumuna getirebilir. Belirli bir bireyi tercih etmek yerine başkalarının seçimlerinin özelliklerini kopyalamak, bir kültürde hangi bireylerin ve özelliklerin çekici olduğu konusunda anlaşmanın yayılmasına yol açabilir. Farklı kültürlerde keyfi seçimler ortaya çıkabileceğinden, sosyal öğrenme farklı özelliklere değer veren kültürlere ve bu özelliklere sahip bireyler sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Tabii ki, keyfi seçimin kendisi uyarlanabilir değildir, ancak nötr özellikler üzerinde çalışan uyarlanabilir mekanizmaların sonucu olabilir. Başkalarının yargısını kullanmak, uyum açısından önemli özelliklerin hem de diğer keyfi özelliklerin kopyalanmasına izin verebilir. Sosyal öğrenme, aynı zamanda, bireyleri yerel olarak uyarlanabilir özelliklere ayarlamak için hareket ederek, evrimsel olarak ilgili özellikleri uyarlanabilir yollarla etkileyebilmektedir. Örneğin, erkek tercihlerinde çok fazla çeşitlilik vardır ve bunun, eşlerin seçiminde evrimsel olarak ilgili değiş tokuşlarla bağlantılı olduğu öne sürülmüştür. Eğer erkeklik belirli koşullar altında az ya da çok değerliyse, o zaman sosyal öğrenme, yerel olarak uyarlanabilir seçimleri takip etmeyi teşvik eden bir mekanizma sağlayabilir. Bu şekilde, sosyal öğrenme mekanizmaları:

 • evrensel olarak uyarlanabilir sonuçları öngören özellikler için nispeten kültürel olarak değişmez tercihleri ​​pekiştirebilir,
 • uyarlanabilir değeri ekolojik koşullara bağlı olan özellikler için kültürel olarak değişken tercihlere yol açabilir ve
 • teşvik edebilir.

Bir popülasyonda ortaya çıktıklarında uyum sağlayıcı bir işleve hizmet etmeyen özellikler için tercihlerin yayılması, simetri gibi belirli özellikler için tercihlere yönelik olası önyargıların da olduğunu ve bu tercihlerin öğrenmeden bağımsız olarak görünebileceğini, ancak öğrenmenin onları etkileyebileceğini ortaya koymaktadır (Little A., Perrett D. 2002, 15, 28-32).

Eş seçimi ilgili önceki çalışmalar, belirli bireylerin tercihleri ​​üzerinde kopyalama benzeri etkilere odaklanmıştır. Başka bir deyişle, belirli bir bireyin, çekici bir partnerle eşleştirildiğinde daha çekici hale geldiği görülmüştür. Bu aynı zamanda insan olmayan hayvan literatüründe de görülmektedir; burada, başkaları tarafından kabul edilmelerine veya reddedilmelerine bağlı olarak potansiyel eşlerin kabulü veya reddi basitçe tanımlanmıştır. Bununla birlikte, kopyalama etkileri daha genel olabilir; dişiler, diğer dişilerde gözlemlenen erkeklere fiziksel olarak benzeyen yeni erkekler için tercihler gösterir. Sadece belirli bireyler için değil, belirli özellikler için tercihlerin bu genelleştirilmesi, sosyal aktarımın belirli anatomik özelliklerin ve tercihlerin evrimi üzerinde daha geniş kapsamlı sonuçlara sahip olmasına izin verdiği için önemlidir (Laland K. N. 1994, Teor. Popül. Biol. 45, 1-15).

 • Eş Seçimi ve Klasik Teoriler

Eş seçimini çevreleyen klasik teoriler, bir bireyin genotipinin ve fenotipinin o birey için çekici olan özelliklerine dayalı olarak belirli bir eş seçeceğini ve onlar için bu özelliklerin ve tercihlerin nesiller boyu seçildiğini şart koşar (Darwin, 1859, 1871; Fisher, 1930; Zahavi, 1975; Kodric-Brown & Brown, 1984). Bir eş seçiminde yer alan mekanizma(lar)dan bağımsız olarak, bu teoriler, seçicinin bağımsız olarak, yani türdeşler veya muhtemelen heterospesifikler tarafından sağlanan daha fazla bilgi olmadan bir seçim yaptığını ima etmektedir. Net sonuç, bireylerin düşük kaliteli eşlerden daha yüksek kaliteli eşler olarak algıladıkları türdeşleri seçme olasılıklarının daha yüksek olduğu ve bunu yaparak dolaylı ve doğrudan uygunluk yararları elde ettikleridir (Andersson, 1994). Bu nedenle, bu klasik eş seçimi teorilerinin temel gereksinimi, bir bireyin talipler arasındaki farklılıkları belirleme ve ayırt etme yeteneğinin, o bireyin yüksek kaliteli karşı cins türdeşlerini tanıma ve daha sonra seçme yeteneğine bağlı olmasıdır (Andersson & Simmons, 2006). .

Ses üretimi ve fenotip ve genotipi gösteren kimyasal ipuçları gibi diğer özellikler, potansiyel eşleri ayırt etmek için kullanılabilir. Dişi su damlacıkları (Anthus spinoletta) (Rehsteiner ve diğerleri, 1998), Avrupa sığırcıkları (Sturnus vulgaris) (Eens ve diğerleri, 1991), kurt örümcekleri (Hygrolycosa rubrofasciata) (Kotiaho ve diğerleri, 1996) ve kır cırcır böcekleri (Gryllus) lineaticeps) (Wagner & Reiser, 2000) değerlendirildiğinde, hepsinin erkeklerin şarkılarının/çağrılarının süre ve karmaşıklık gibi belirli yönlerine dayalı olarak eş seçtiği bulunmuştur. Ek olarak, çayır tarla fareleri (Microtus pennsylvanicus), daha düşük titrelere sahip olanlara göre daha yüksek serbest gonadal steroid titrelerine sahip olan yetişkin, karşı cinsten türdeşlerin koku işaretlerini tercih etmiştir (Ferkin ve diğerleri, 2017). Daha yüksek gonadal seks steroid titrelerine sahip erkek ve dişi çayır tarla farelerinin başarılı babalar olma olasılığı, bu tür hormonların daha düşük titrelerine sahip olanlardan daha fazladır (Ferkin ve diğerleri, 2017). Ev fareleri (Mus musculus), benzer majör doku uyumluluk kompleksine sahip olanlara göre genetik olarak farklı bir ana doku uyuşma kompleksine sahip eşleri tercih eder (Eklund, 1997). Muhtemelen, bu çiftleşme tercihi, bireyin yavruları için ‘iyi genler’ sağlama işlevi görür, çünkü ana doku uyumluluk kompleksi immünolojik kendilik/kendilik-olmayan tanımayı düzenler (Penn & Potts, 1999) ve doku uyumluluk kompleksi heterozigotluğu üreme başarısını arttırır (Thoss ve ark., 2011). Toplu olarak, bu çalışmalar, karşı cinse özgü türlere yönelik tercihlerin daha iyi genlere ve fenotiplere sahip olanları tercih ettiğini ve bu tür daha yüksek kaliteli bireyler için tercihin, türdeşler tarafından gösterilen eş seçimlerinden tipik olarak bağımsız olduğunu göstermiştir.

 • Eş seçimi için kullanılan sinyaller ve ipuçları

Eş seçimi için kullanılan sinyaller ve ipuçları genellikle belirli bir hedefe/hedeflere yöneliktir, ancak hedef olmayan bireyler tarafından da tespit edilebilir (Dugatkin, 1992; Danchin ve diğerleri, 2004; Valone, 2007). Bu sinyaller ve ipuçları, rakip türdeşlere açık bilgiler sağlayabilir. İstenmeyen (hedef olmayan) alıcı daha sonra bu sinyallere ve ipuçlarına yanıt verebilir ve elde edilen bilgilere dayanarak göndericiye veya hedeflenen alıcıya yönelik davranışlarını değiştirebilir (Danchin ve diğerleri, 2004; Witte ve diğerleri, 2015; Ferkin & Ferkin). , 2017). Bu nedenle, karşı cinsten türdeşler arasındaki davranışsal etkileşimler aynı zamanda bireyler için bir sosyal bilgi kaynağıdır (Danchin ve diğerleri, 2004; Valone, 2007). Bireyin türdeşleri gözlemleyerek elde ettiği bu sosyal bilgiler, bir bireyin eş seçimini etkilemek için, eğer bireyin bu türdeşler hakkında kişisel bilgisi yoksa kullanılabilir (Ferkin, 2018, 2019a, b). Bu nedenle net etki, bireylerin kişisel bilgileri, sosyal bilgileri veya her ikisini de eş seçimini kolaylaştırmak için kullanabilmeleri ve kişisel bilgilerin tek başına sosyal bilgilerden daha doğru ve güvenilir bilgiler sağlamasıdır.

 • Sosyal bilginin eş seçimini etkilemesi

Giderek artan sayıda kanıt, sosyal bilginin eş seçimini de etkileyerek bağımsız olmayan eş seçimiyle sonuçlanabileceğini göstermektedir (Dugatkin, 1992; Pruett-Jones, 1992; Witte ve diğerleri, 2015). Bağımsız olmayan eş seçimine, özellikle eş seçimi kopyalamaya ilişkin ilk deneysel kanıtlardan bazıları, 1990’ların başlarında Dugatkin & Godin’in (1992) Trinidad’dan lepistesler üzerinde yaptığı çalışmalarla yüzeye çıkmaya başladı. Araştırmalarında, dişi lepistesler, merkezi akvaryuma bitişik karşıt uçlarda benzer uzunlukta erkekler içeren iki akvaryumun bulunduğu bir alanın ortasına yerleştirildi. Dişi lepistes, yerleştirildiği akvaryumda özgürce yüzebildi. Her erkeğin yanında geçirdiği zaman karşılaştırıldı ve tercih edilen erkek, yanında en çok zaman geçirdiği erkekti. Bir tercih belirlendikten sonra, orijinal olarak tercih edilmeyen erkeğin yanına bir Pleksiglas ayırıcının arkasına bir model dişi yerleştirildi; tercih edilen erkek hiçbir model almadı. Odak dişi daha sonra hem başlangıçta tercih edilen hem de tercih edilmeyen erkeği gözlemleyebilir durumda olarak gözlemlendi. Gözlemden sonra model dişi çıkarıldı ve odak dişiye tekrar iki erkek arasında seçim yapma fırsatı verildi. Dugatkin & Godin (1992), dişi lepisteslerin, tercihlerini, yanında daha fazla zaman geçirerek başlangıçta tercih edilmeyen erkeğe doğru çevirdiğini buldu. Bu nedenle, tercih edilmeyen erkeğin bir model dişi ile ilişkisi, odak dişinin tercihini başlangıçta tercih edilen erkekten ve diğer dişinin, bu durumda daha önce tercih edilmeyen erkeğin “seçimine” yönlendirmek için yeterliydi. Daha da önemlisi, dişi lepistesler, bir erkek tercihlerini değiştirmek için türdeşler arasındaki bir ilişkiyi gözlemleyerek toplanan sosyal bilgileri kullandılar. Odak dişinin tercihindeki değişiklik, model kadın ile başlangıçta tercih etmediği erkeğin davranışsal etkileşimini gözlemleyerek edindiği sosyal bilgilerden kaynaklanmaktadır. Böylece dişiler bağımsız bir eş seçimi yapmamaktadırlar sonucu doğrudur. Bunun yerine, bağımsız olmayan bir eş seçimi yapmak için sosyal bilgileri kullanmaktadırlar (Dugatkin, 1992; Pruett-Jones, 1992; Witte ve diğerleri, 2015).

 • Sosyal bilgilerin türü ve sıklığı

Toplum etkisi arasından sosyal bilginin, diğer canlılarla da olan ilişkilerine dair araştırmalar yapılmıştır. Çiftleşme sistemi, bireylerin eş seçimi kararlarını etkileyebilecek olan sosyal bilgilerin türünü ve sıklığını etkileyebilir. Vakirtzis (2011), çeşitli türler için yapılan çalışmaların sonuçlarını derledi ve bunları eş seçimi kopyalamasının bulunup bulunmadığına, bulunamadığına veya sonuçsuz olup olmadığına göre sınıflandırdı. Vakirtzis (2011) de türün çiftleşme sistemi hakkında bilgilere yer vermiştir. Eş seçimi kopyalama çalışmalarının büyük çoğunluğu, rastgele çiftleşme sistemine sahip türler üzerinde yürütülmüştür; çok eşli ve tek eşli olduğu düşünülen türler üzerinde daha az çalışma yapılmıştır. Vakirtzis (2011), incelenen rastgele türler arasında, çoğunun eş seçimi kopyalaması gösterdiğini belirlemiştir. Benzer şekilde, Vakirtzis (2011), iki tek eşli türde eş seçimi kopyalamaya ilişkin çelişkili raporlar bulmuştur. Belki de aynı tür içindeki erkek ve dişiler, bağımsız olmayan eş seçimine katılıp katılmayacakları ve böyle bir kararı etkileyen faktörlerin aynı olup olmadığı konusunda farklılık gösterebilir. Dış veya iç döllenme modunun, eş seçimi kopyalama veya bağımsız olmayan eş seçiminin ortaya çıkma eğilimini etkilemesi de mümkündür. Bununla birlikte, veriler bu potansiyel hipotezlerden herhangi birini desteklemek için sınırlıdır.

 • Ebeveyn Bakımının Rolü

Çiftleşme sisteminin bağımsız olmayan eş seçimi kararları üzerindeki etkileriyle ilgili bir diğer husus, erkek ve dişilerin ebeveyn bakımını sağlama derecesidir. Genel olarak, dişiler genellikle daha yüksek ilk üreme yatırımlarından dolayı daha seçici cinsiyet olarak kabul edilirler (Trivers, 1972), bu da bağımsız olmayan eş seçiminin neden dişi kuşlarda ve balıklarda değil de dişilerde daha sık test edildiğini açıklayabilir. Bu nedenle, Frommen ve ark. (2009), eş seçiminde ebeveyn bakımı gösteren türlerde ve daha fazla ebeveyn bakımı sağlayan cinsiyette daha yaygın olması gerektiğini öne sürdü. Muhtemelen, eş seçimi, daha fazla üreme harcaması sağlayan cinsiyette daha sık meydana gelecektir.

Bir model birey, odak bireye üç tür bilgi sağlar:

 • modelin bireysel fenotipi ve genotipi,
  • bir modelin karşı cinsten bir türdeşine yönelik davranışı ve
  • karşı cinsten bir türdeşin modele yönelik davranışı.

Bu bilgi parçaları, bir bireyin eş seçim(ler)i için sosyal bilgilerin kullanımını etkileyebilir. Bununla birlikte, odak bireyin belirli bir şekilde yanıt verip vermeyeceği, ipuçlarının bilgi sağlayıp sağlamadığını ve sağlanan bilgilerin güvenilir olup olmadığını belirleyip belirleyemeyeceğine bağlıdır (Wheeler ve diğerleri 2011; Ferkin, 2018, 2019a, b).

Potansiyel bir rakip veya modelin fenotip ve genotipinin özellikleri, bireylerin eş seçimini etkileyebilecek sosyal bilgiler sağlar (Kodric-Brown, 1985; Penn & Potts, 1999; Thoss ve diğerleri, 2011). Çiftleşme sistemi, bireylerin eş seçimi kararlarını etkileyebilecek olan sosyal bilgilerin türünü ve sıklığını etkileyebilir. Vakirtzis (2011), çeşitli türler için yapılan çalışmaların sonuçlarını derledi ve bunları eş seçimi kopyalamasının bulunup bulunmadığına, bulunamadığına veya sonuçsuz olup olmadığına göre sınıflandırdı. Vakirtzis (2011) de türün çiftleşme sistemi hakkında bilgilere yer vermiştir. Vakirtzis (2011), incelenen rastgele türler arasında, çoğunun eş seçimi kopyalaması gösterdiğini belirlemiştir. Şu anda, ilgili sistemlerin bir türün bağımsız olmayan eş seçiminde bulunup bulunmadığının iyi bir göstergesi olup olmadığı konusunda çalışmalar arasında bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu endişe, birçok araştırmanın bağımsız olmayan eş seçiminin yalnızca bir cinsiyette meydana gelme olasılığını incelemesi gerçeğiyle vurgulanmaktadır (Forsgren ve diğerleri, 1996). Belki de aynı tür içindeki erkek ve dişiler, bağımsız olmayan eş seçimine katılıp katılmayacakları ve böyle bir kararı etkileyen faktörlerin aynı olup olmadığı konusunda farklılık gösterebilir. Dış veya iç döllenme modunun, eş seçimi kopyalama veya bağımsız olmayan eş seçiminin ortaya çıkma eğilimini etkilemesi de mümkündür. Bununla birlikte, veriler bu potansiyel hipotezlerden herhangi birini desteklemek için sınırlıdır. Çiftleşme sisteminin bağımsız olmayan eş seçimi kararları üzerindeki etkileriyle ilgili bir diğer husus, erkek ve dişilerin ebeveyn bakımını sağlama derecesidir. Genel olarak, dişiler genellikle daha yüksek ilk üreme yatırımlarından dolayı daha seçici cinsiyet olarak kabul edilirler (Trivers, 1972).

Potansiyel bir rakip veya modelin fenotip ve genotipinin özellikleri, bireylerin eş seçimini etkileyebilecek sosyal bilgiler sağlar (Kodric-Brown, 1985; Penn & Potts, 1999; Thoss ve diğerleri, 2011).Çiftleşme sistemi, bireylerin eş seçimi kararlarını etkileyebilecek olan sosyal bilgilerin türünü ve sıklığını etkileyebilir. Vakirtzis (2011), çeşitli türler için yapılan çalışmaların sonuçlarını derledi ve bunları eş seçimi kopyalamasının bulunup bulunmadığına, bulunamadığına veya sonuçsuz olup olmadığına göre sınıflandırdı. Vakirtzis (2011) de türün çiftleşme sistemi hakkında bilgilere yer vermiştir. Eş seçimi kopyalama çalışmalarının büyük çoğunluğu, rastgele çiftleşme sistemine sahip türler üzerinde yürütülmüştür; çok eşli ve tek eşli olduğu düşünülen türler üzerinde daha az çalışma yapılmıştır.

 • Sosyal Etkileşimlerin Rolü

Sosyal etkileşimlerin rolü hakkında iki hipotez mevcuttur. İlk olarak, sosyal çevrenin kadın eş tercihlerini etkilediği hipotezini test edilmiştir. Bu hipotez, odak dişilerin eş tercihlerinin sosyal çevrenin çeşitli bileşimlerinde farklılık göstereceğini tahmin eder. İkinci olarak, sosyal çevrenin kadın eş tercihleri ​​üzerindeki etkisinde genetik çeşitlilik olduğu hipotezi test edilmiştir. Bu hipotez, odak dişilerin eş tercihlerinin, tam kardeş aile nedeniyle farklı olacağını tahmin etmektedir. Başka bir deyişle, bir aile etkisi olmalıdır. Bu sonuç, kardeş ailelerin genetik yapısının, odak dişilerin eş tercihlerindeki farklılıklara katkıda bulunduğunu göstermektedir (Kodric-Brown, 1985; Penn & Potts, 1999; Thoss et al., 2011).

Görücü usulü evlilikler, doğal doğurganlığa sahip kültürlerden özgür seçimli evliliklerle de karşılaştırılmıştır. Çalışma, doğal doğum kontrolüne sahip üç farklı geleneksel Homo sapiens topluluğu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Amaç, evlilik türü ile çocuk sayısı arasındaki ilişkiyi kurmaktır. Yazarların bilgisine göre bu, insanlarda özgür seçimli çiftleşmenin üremeyle ilgili faydalarını inceleyen ilk çalışmadır. İncelenen toplumlar kültürel olarak çeşitlilik gösterir ve dünyanın farklı yerlerinde yaşamaktadırlar. Bu araştırma sonuçları, genelde aynı özellikleri göstererek, toplumun eş seçimindeki etkisinin eş adaylarını ve devamındaki birlikteliklerini kötü yönlerde ilerletmiştir (Görücü Usulü eş seçimi, insanlarda üreme başarısını etkilemez; Piotr Sorokowski, Agata Groyecka, Maciej Karwowski, Upma Manral, Amit Kumar, Agnieszka Niemczyk, Michalina Marczak, Michał Misiak, Agnieszka Marczak, Thomas Huanca & Bogusaw, Bogdan Wojcisze ve Bogusaw, Bogdan WoJciske ve Boguska, Bogdan WoJciske, Esther Conde).

 • Toplum Etkisine Sosyal Bakış

Toplumun, kendi korumak ve sürdürmek gibi birçok temel çıkarını gerçekleştirmek görevinde oluğunu belirtmek gerekir. Buna istinaden, işbirliği yapan insanlardan oluşan, göreli bir sürekliliği olan, genellikle belli bir coğrafi yeri, ortak kültürü ve tarihi paylaşan topluluk kavramı doğrudur. Bu özellikleri ile gelişigüzel bir şekilde bir araya gelmiş ya da geçici insan yığınlarından ayrılmasıyla toplum, ayrı bir özellik ve tanımlama kazanır (Ozankaya, 1986: 3).

Özellikle  son  yıllarda  yapılan  ulusal  ve  uluslararası  çalışmalara göre, eş  seçimi  konusuna  araştırma ve bilimsel çalışmaların arttığı görülmektedir. Cinsiyete göre eş seçiminde tercih ve öncelikler ise son dönemlerde farklılaşmaktadır (Buss ve Barnes, 1986). Erkeklerin, soylarının devamı için doğurganlık oranına olan ilgileri ile diğer tercihleri karşılaştırmak yerinde olacaktır. Bu da eş seçiminde fiziksel özelliklerin ve sağlık durumunun çok önemli olduğu sonucunu ortaya koyar (Buss vd., 2001; Schopenhauer, 2018). Kadınların seçimindeki kriterlerin farklı olduğu görülmektedir. Bunların, erkelerin daha çekici romantik ve  sosyo-ekonomik  durumunun  iyi  olması  ve  sosyal  statü  konularını içerdiği görülmektedir (Yıldırım, 2007: 17; Güllü, 2018: 44). Eş seçimi ile birlikte, bir aile ve birliktelik kurulur. Bireyin rızası çerçevesinde gerçekleşen ve resmi sözleşmeye dayanan bir süreç olmasıyla bu durum, evlilik ile birlikte ailenin toplumsal bir takım rol ve görevleri  üstlendiği  anlamına  gelmektedir  (Güllü,  2018: 43).  Aile ise,    toplumun  en  küçük  yapı  taşıdır.   Bu birliktelik ve sözleşme, birçok  farklı  yaklaşım  ve  kuram  çerçevesinde  değerlendirilmektedir. Buradan birçok kuram elde edilebilir:

 • yapısal-işlevsel  aile  kuramı  (Persosns,  1975), 
  • sembolik  etkileşim  (Herbert  Mead,  1934  ve  Herbert Blumer, 1969),
  • sosyal çatışma (Marx, 1850), 
  • aile sistemleri, 
  • feminist, gelişimsel  yaklaşım, 
  • biyo-sosyal ve  aile  ekoloji  kuramları,

bu  kuramlardan  bazılarıdır  (Hammond,  2010:  55;  Yener,  2018:870). 

Son yıllarda  aile  ile  ilgili  birçok  çalışma  mevcuttur.  Bu çalışmaların bilime  ve literatüre  oldukça  önemli  katkılar  sağladığı ortadadır (Jary  ve  Jary,  1991; İçli,  1997;  Öz, 2008; Gökler, 2008; Gökçearslan Çiftçi, 2014;  Gökçe, 2017; Yener, 2018).

Toplumsal değişmenin sağlığı açısından, maddi ve manevi kültür öğelerinin birlikte, yani birbirine paralel olarak değişmesi gerekir. Maddi kültür değişimleri (icatlar, buluşlar), manevi kültür değişimlerine göre (gelenek, görenek, felsefe, hukuk v.s.) özellikle sanayi toplumlarında daha hızlı olmuştur (Doğan, 1998: 287). Yani, toplumsal değişim sürecinin maddi ve manevi kazançları ve negatif etkilerinin, insanoğlunun ilkel toplum düzeyinde kalmasının kaçınılmaz etkileriyle alakalı olduğunu söylemek mümkündür (Güvenç, 1999: 103).

 • Toplumsal Sürecinin Esas Dinamiği

Kadın Sanayi devriminin, toplumsal değişme sürecine yol açtığı ve kadının sosyal yapı içindeki durumunda önemli gelişmelere sebep olduğu tespit edilmiştir (Dallos, 1990: 385). Yani, kadınların sosyal statülerinin yanında yaşamı algılayışlarının etkilendiğine istinaden, kadınların artık ikinci planda olmadıkları sonucunu buradan elde edebiliriz. Erkekler tarafından kontrol altında tutulmak kavramının yerini artık tek yanlı ilişki biçimini sorgulama davranışına bıraktıkları hususu önemlidir (Ergil, 1994: 222). Yirminci yüzyılın ortalarına kadar her ne kadar durum faklı olsa da geniş ailede ilişkiler güçlü bir biçimde dikey özellikler göstermiştir. Otorite çizgisinin açık bir biçimde yukarıdan aşağıya doğru olmasını bu durumda tesadüfe bağlamamak gereklidir. Bu arada aile yapısındaki kurallardan birisinin de kimin kiminle evleneceği konusunda olduğunu hatırlamak gereklidir. Bu karar, aile büyükleri tarafından kesin ve tartışmasız bir şekilde alınmıştır (Rothrauff, 2005: 63). Buna rağmen, sanayi devrimi sonrası modern toplum yaşamında ise durum değişme göstermiştir. Feodal toplum yapısındaki durumun aksine, insanlar artık komşu kızıyla ya da oğluyla, hatta çoğunlukla dinlerini ve ortak kültürel özelliklerini paylaştıkları kızlarla ve oğlanlarla evlenmemektedir.

Yine, sanayileşme sonrası hızlı toplumsal değişim süreçleri değerlendirildiğinde, coğrafi, kültürel, sosyal ve ekonomik faktörlere bağlı olarak yerel yapıda bir evlilik kurumunun varlığını sürdürdüğü düşünülebilir (Yazan, 1991: 473).

Türkiye’de bazı istisnalar dışında evlilik müessesesinin, resmi nikah temel olmak üzere imam nikahı ile birlikte gerçekleştirilmekte olduğunu hatırlamak gerekir. Sadece imam nikahına göre evlenmek Medeni Kanun ile yasaklanmıştır (Akyüz, 1991: 308). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2003) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, Türkiye nüfusunu temsil niteliği olduğu belirtilen örneklem grubunda 10836 haneye ulaşılmış, bu hanelerde yaşayan ve başından en az bir evlilik geçmiş olan 15-49 yaş grubundaki toplam 8075 kadın ile görüşülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de sadece imam nikahına göre yapılan evliliklerde büyük düşüş yaşanmıştır. 1968’de sadece imam nikahı ile evlenenlerin oranı %15’tir. 2003 yılında ise bu oran %5.8’e gerilemiştir. Ülkemizde de aile kurumu çok çeşitli riskler ile karşı karşıyadır. Aile kurumunun karşı karşıya olduğu en önemli problemlerden birisi boşanma oranlarındaki hızlı artıştır. Arıkan (1996: 21) “Halkın boşanmaya ilişkin tutumları araştırması” adlı çalışmasında evrensel olarak diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, ülkemizde boşanma oranlarının binde 1’den az olduğunu, bu nedenle toplumsal boyutta boşanmanın sosyal bir sorun olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir.

Türkiye için illere bakıldığında en yüksek boşanma oranı binde 2.39 ile İzmir ilinde görülmektedir. Bu oranın Batı Avrupa ülkelerindekine paralel değerler içinde olduğunu ifade etmek gerekir. En düşük boşanma oranı ise binde 0.11 ile Hakkari ve Siirt illerine aittir (TÜİK 2008). Modern toplumun sosyal sorunu olarak görülen boşanma oranlarının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde düşük olduğu görülmektedir. Ancak bu durum, geleneksel kuralların etkisiyle boşanmanın “tabu” olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Doğan’a (1998: 238) göre “severek” ya da “flört” yoluyla yapılan evliliklerde boşanma oranları, görücü usulü olarak bilinen geleneksel evliliklerden daha yüksektir.

 • Sonuç ve Öneriler

Sanayi devrimi sonrasında, feodal kültüre özgü katı kurallar değişime direnememiştir. Bu da modern toplumda yeni verilerin değerlendirilmelerini gerektirmiştir. Modern toplum için yaşanan değişmenin etkisi, refah toplumu olarak adlandırılan sanayileşmiş ülkeler açısından evlenme oranlarının düşmesine sebebiyet vermiştir. Boşanma oranları artmakla, yalnız yaşama veya nikahsız beraberlikleri kapsayan alternatif hayat tarzları ortaya çıkmaktadır. Refah toplumlarında kişi başına yüksek gelir düşmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinin sağlamlığı, boşanmış kişiler ve çocukları maddi sorunlar ile daha az karşılaşma riski ortaya koymaktadır. Asgari yaşam standartları açısından değerlendirildiğinde, sanayileşmiş toplumların gerisinde olan gelişmekte olan ülkeler için ailenin parçalanması hadiselerinde kadınlar ve çocuklar manevi problemlerin yanı sıra, maddi sorunlar ile de karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu konudaki önerler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yeni nesiller açısından evliliğin sadece bir sözleşme olarak görülmesinin önüne geçilmelidir. Sağlıklı evliliklerin, düzenli aile yaşamı kurarak mutlu çocuklar yetiştirmek olduğu yaygın kültür bilincinin daha iyi işlenmesi ve öğretilmesi gerekmektedir.
  • Çocuk sahibi olmak için evlenmenin doğru olmadığı bilgisine istinaden, evlenmeden de çocuk sahibi olunabileceğini, farklı birliktelikler yaşayıp mutlu olduğunu, evlenme ve boşanmayı sıradan hale getiren magazin unsurlarını, kitle iletişim araçları vasıtasıyla topluma ve gençliğe rol modeli olarak sunulmasına engel olunması gerekmektedir.
  • Evlilik danışmanlık hizmeti, devlet eliyle, hem evlilik öncesinde, hem de evlilik sonrasında zorunlu ve ücretsiz olarak verilmelidir.
  • Evlilik danışmanlık hizmeti verecek evlilik danışmanlığı mekanizmasının, üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarında ele alınması çok önem taşımaktadır.
  • Yetişkinler, çocuklarının evlilik ve uyumlu eş ilişkisi hususlarında örnek davranışları göstermelidirler.
  • Boşanma ile birlikte çocuklara destekleyici ve eğitici hizmetler verilmelidir.
  • Yoksulluk ve işsizlik gibi sosyal sorunların eş ve ailenin ilişkilerini etkilememesi için önlemler alınmalıdır.
 • Kaynaklar

Amlacher J., Dugatkin L. A. 2005. Preference For Older Over Younger Models During Mate-Choice Copying İn Young Guppies

Applbaum, K.D. ( 1995). Marriage With the Proper Stranger: Arranged Marriage İn The Metropolitan Japan. Ethnology, 34, 37-51

Blau, P. M., And O. D. Duncan 1967the American Occupational Structure. New York: John Wiley.

Buss, D. M. 1987 Sex Differences İn Human Mate Selection Criteria: An Evolutionary Perspective. Insociobiology And Psychology: Ideas, Issues and Application, C. Crawford, M. Smith, And D. Krebs, Eds. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum

Darren Rebar and Rafael L. Rodríguez, Genetic Variation İn Social İnfluence On Mate Preferences

David C. Geary, Jacob Vigil, And Jennifer Byrd-Craven, Evolution of Human Mate Choice, University of Missouri – Columbia

Gladue, B. A. 1989 Missing Link İn Mate Preference Studies: Reproduction.Behavioral and Brain Sciences 12:21

Harris, H. ( 1995). Rethinking Heterosexual Relationships in Polynesia: A Case Study of Mangaia, Cook Island. In W. Jankowiak (Ed.), Romantic Passion: A Universal Experience? (Pp. 95-127). New York: Columbia University Press

Kelly R. L. 1995. The Foraging Spectrum: Diversity İn Hunter-Gatherer Lifeways. Washington, Dc: Smithsonian Institution Press

Laland K. N. 1994. Kültürel Olarak İletilen Çiftleşme Tercihi İle Cinsel Seçim. Teor. Popül. Biol. 45, 1-15

Little A., Perrett D. 2002. Güzelliği İzleyicinin Gözüne Geri Koymak. Psikolog 15, 28-32

Little A.C., Burriss R.P., Jones B.C., Debruine L.M., Caldwell C.A. 2008. İnsan Yüzünde Sosyal Etki Tercih: Erkekler Ve Kadınlar Uzun Süreli Çekicilik Kararlarından Daha Uzun Süreli Etkilenir. Evol. Hum. Beh. 29

Mate Selection: A Sociological Exploration, A.K. Nongkynrıh, Issn. 0972 – 8406, The Nehu Journal, Vol Xıv, No. 1, January – June 2016, Pp. 19-39

Maura Toro-Morn and Susan Sprecher, A Cross-Cultural Comparison of Mate Preferences Among University Students; The United States Vs. The People’s Republic of China (Prc)

Metcalf, M. 1979 Incidence of Anovulatory Cycles İn Women Approaching the Menopause. Journal of Biosocial Science 11:39–48

Modern Toplumlarda Eş Seçimi, Daniel Pérusse

Okan Aydın, Gülen Baran, Marriage and Divorce in The Process of Social Change

Piotr Sorokowski, Agata Groyecka, Maciej Karwowski, Upma Manral, Amit Kumar, Agnieszka Niemczyk, Michalina Marczak, Michał Misiak, Agnieszka Sorokowska, Thomas Huanca, Esther Conde, Bogdan Wojciszke & Bogusław Pawłowski, Free Mate Choice Does Not İnfluence Reproductive Success İn Humans (“Artykuły opublikowane w czasopismach z listy JCR”)

Nicolas Gérard Vaillant, François-Charles Wolf, Positive and Negative Preferences İn Human Mate Selection

Rasim Babahanoğlu, Eş Seçiminde Öncelikler: Bilimsel Bir Araştırma, Hitit University

Ryan C Scauzillo, Michael H Ferkin, Factors That Affect Non-İndependent Mate Choice

Ulrika Candolin, Mate Choice İn A Changing World

Wade M. J., Pruett-Jones S. G. 1990. Kadın Ve Erkek Cinselliğindeki Başarıda Varyansın Artması. Proc. Natl Acad. Sci. Abd 87

Wei, D. (2013), The Study on Senior İntellectual Women’s Personality Characteristic of Androgyny and The Relationship with Mate Selection Preference.

Zhou, J. (2019), Research on Death Threat and Defense Mechanisms of Cancer Patients. (Ph.D.), Southwest University

Related Articles

Stay Connected

0BeğenenlerBeğen
3,913TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Latest Articles